הזמנת מונית Taxipool » תנאים ומדיניות

תנאים ומדיניות

טקסי פול (Taxipool) (להלן: "השירות") הוא שירות המופעל על ידי חברת Netolink (להלן: "החברה"). בשלב זה אין תנאי שימוש או מדיניות פרטיות נפרדים של האתר ולפיכך כעת מבוססת על תנאי החברה, לפי השינויים המותאים והמחוייבים לאתר.

בנוסף לאמור, חלים ההוראות הבאים להלן.

השארת פרטי התקשרות בטופס באתר, אינה מהווה הזמנה של מונית, כל עוד לא נתקבלה תשובה מן האתר. קרי, הזמנה של מונית, תיחשב רק כאשר התקבלה תשובה מהאתר כי ההזמנה נכנסה לתוקף ואושרה ושתישלח מונית אל הלקוח ובלבד שהתקבל תשלום בגין כך. לפיכך, המשתמש רשאי לבחור כל ספק מונית אחר אם לא קיבל תשובה כאמור בהקדם המיידי עם השארת פרטי ההתקשרות. כמו כן הוא לא יחוייב בתשלום כל עוד לא התקבל אישור כאמור.